Mijn 4M menu

Log in

Log in

4M Leadership Sessions #1

 

Het is maandag 16 maart en corona slaat wild om ons heen. Steeds meer voelen we als land de impact van dit besmettelijke virus. Wat doet dit met jouw leiderschap.

Hoe vul je je rol als leider in, in een tijd van crisis?

 

#de4emusketier #4m #leadershipsessions #leiderschap #crisis

 

 

.

 

Corona

Update Corona

2 april 2020 In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus heeft 4M Nederland en de bijbehorende labels de 4e Musketier, Arise, 4Life en Muskathlon, alle geplande activiteiten in maart en april geannuleerd. Dit betreft ook alle geboekte karakterweekenden, Leadership Challenges en Muskathlons t/m 30 april. De deelnemers zijn hierover per email op de hoogte gesteld.

4M Nederland geeft hiermee gehoor aan de oproep van de overheid om actief mee te werken aan het indammen van de verspreiding van het Coronavirus. Ook geloven wij dat het medisch personeel dat betrokken is bij onze activiteiten beschikbaar hoort te zijn ten behoeve van Nederland.

Hieronder zie je per label welke activiteiten geannuleerd of verplaatst zijn.

Muskathlon

17 april t/m 26 april Uganda 2020

De Muskathlon naar Uganda die gepland stond van 17-26 april is verplaatst naar 20-28 november dit jaar.

24 april - 2 mei Zuid Korea 2020

De Muskathlon naar Zuid Korea die gepland stond van 24 april - 2 mei is verplaatst naar 1-9 oktober dit jaar.

LIFE

16 maart - LIFE regio Noord - Tolbert

De LIFE-avond van maandag 16 maart is geannuleerd.

17 maart - LIFE regio Zuid - Bleskensgraaf

De LIFE-avond van dinsdag 17 maart is geannuleerd.

24 maart- LIFE regio Midden- Wezep

De LIFE-avond van dinsdag 24 maart is geannuleerd.

26 maart - LC Israel

De Leadership Challenge naar Israël van 26 maart a.s. is verplaatst. Na overleg met onze contacten en accommodaties kunnen we de reis dit jaar nog voortzetten, namelijk van 8 tot 12 oktober

Arise

Arise LIFE 19 maart

De Arise LIFE meeting van donderdag 19 maart is geannuleerd.

3-5 april Arise Vlieland

Het Arise weekend naar Vlieland die gepland stond van 3-5 april is verplaatst naar 2-4 oktober dit jaar.

7-10 mei Arise Picos

Het Arise weekend naar Picos die gepland stond van 7-10 mei kan niet doorgaan. We zullen de deelnemers zo snel mogelijk informeren over een volwaardig alternatief.

De 4e Musketier

2-5 april 2020 | KW Schotland

Het weekend naar Schotland die gepland stond van 2-5 april is verplaatst naar 29 oktober-1 november dit jaar.

15-18 mei 2020 | 4M Academy Kreta

Het weekend naar Kreta van de 4M Academy die gepland stond van 15-18 mei is verplaatst naar 18 t/m 21 september dit jaar.

14-17 mei 2020 | KW Nederland

De startdag KW NL op 28 maart kon niet doorgaan. Het weekend naar Nederland die gepland stond van 14-17 mei is verplaatst naar 1 t/m 4 oktober dit jaar.

20-24 mei 2020 | KW Tweede helft Zwitserland

Het tweede helft weekend naar Zwitserland die gepland stond van 20-24 mei is verplaatst naar 23 t/m 27 september 2020 dit jaar.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden weekend 4e Musketier (pdfAlgemene_voorwaarden_4M.pdf)

Onder weekend wordt verstaan: Karakterweekend Schotland, Karakterweekend Nederland, Karakterweekend Ardennen, Karakterweekend Noorwegen, Karakterweekend IJsland, Vader Zoon weekend, Vader Dochter weekend, Fit to Serve, Bedrijfschallenge en een Leaderchipchallange

Onder De 4e Musketier wordt verstaan: De 4e Musketier en Life

Een weekend wordt georganiseerd door de 4e Musketier. Het weekend zal worden geleid door een projectleider.

Een weekend is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is inspiratie vanuit Gods Woord voor mensen in een avontuurlijke omgeving.

Een weekend kan ook op doordeweekse dagen worden georganiseerd.

1. Inschrijving
Inschrijving als deelnemer vindt plaats na aanmelding via de website www.4m.nl en betaling van het inschrijfgeld.

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

De minimale leeftijd voor deelname aan een weekend is 18 jaar. Bij een Vader Zoon weekend en een Vader Dochter weekend neemt de meerderjarige vader met zijn tienerzoon of dochter (tussen 12 en 18 jaar) deel aan het weekend. De tiener neemt deel onder begeleiding van de eigen (stief/pleeg)vader.

De 4e Musketier heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.

Voor een weekend geldt een minimumaantal deelnemers. De 4e Musketier behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het weekend te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 3 maanden vóór vertrek geïnformeerd. Het betaalde inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een weekend waarbij een vliegticket moet worden geboekt door de deelnemer, dan mag de deelnemer niet eerder een ticket boeken, dan dat de 4e Musketier heeft aangeven of het weekend door zal gaan. Daarbij wordt er uiteraard gestreefd om zo snel mogelijk te melden of het weekend wel of niet door zal gaan. De 4e Musketier kan bij annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een vliegticket wanneer een deelnemer de ticket te vroeg heeft geboekt.

In geval van overmacht heeft de 4e Musketier het recht het weekend te annuleren of voor of tijdens het weekend aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Met allergieën en dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden, na voorafgaande opgave aan de 4e Musketier. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer. Hiervoor zal een aparte factuur worden gestuurd.

Deelname brengt voor de deelnemer aanvullende kosten met zich mee die voor eigen rekening van de deelnemer komen zoals de kosten voor vervoer naar de startlocatie van het weekend, de benodigde uitrusting, een visum en eventueel benodigde inentingen.

Betaling en annulering
Annulering geschiedt via het contactformulier op de website
https://de4emusketier.nl/contact 
• Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten € 75,-.
• Bij annulering binnen twee maanden voor de start van een weekend bedragen de annuleringskosten 100% van het inschrijfgeld.

2. Verzekering
De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt.

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een buitsport activiteit in de categorie avontuurlijk en/of gevaarlijk in het land waar een weekend plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren. Een weekend kan door de verzekeringsmaatschappij worden beoordeeld als avontuurlijk of gevaarlijk. Dit verschilt per verzekering.

3. Media
Tijdens een weekend worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

4. Een weekend
De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de projectleider en de door 4e Musketier ingezette vrijwilligers en medewerkers met betrekking tot veiligheid en instructie op te volgen. De deelnemer verplicht zich voorts tot het zorgvuldig nakomen van regelgeving ten aanzien van normen en waarden met betrekking tot behoud van de natuur en ten aanzien van respect voor de plaatselijke bevolking.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het weekend in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan de deelnemer van (verdere) deelname aan het weekend worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

Het is deelnemers tijdens een weekend niet toegestaan te roken en/of verdovende middelen te gebruiken. Alcoholische dranken zijn slechts toegestaan voor zover die door de 4e Musketier ter beschikking worden gesteld.

Deelnemer zijn verplicht alle middelen en materialen die zijn voorgeschreven in de voor het weekend opgestelde paklijst mee te nemen. Deelnemer draagt zorg voor materiaal van deugdelijke kwaliteit. Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen, anders dan de voorgeschreven hoeveelheid drinkwater.

Het is niet toegestaan een horloge, telefoon, foto- en filmapparatuur mee te nemen en/of te gebruiken, anders dan twee opgeladen telefoons per team welke in een daartoe uitgereikt noodpakket kunnen worden opgeborgen. In geval van nood kan een van deze telefoons worden gebruikt volgens de daartoe verstrekte instructie.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de 4e Musketier. De deelnemer stelt de 4e Musketier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van het weekend, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal uiterlijk aan het einde van het weekend op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de 4e Musketier en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De 4e Musketier is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing en dergelijke aan de deelnemer in rekening te brengen.

De 4e Musketier neemt minimaal één EHBO-er mee tijdens het weekend. Deze EHBO-er is bevoegd om tijdens een weekend het besluit te nemen de deelname van een deelnemer te beëindigen indien voortzetting naar de mening van de EHBO-er niet meer verantwoord is.

Wanneer bij een deelnemer sprake is van een medische indicatie dan dient de 4e Musketier hiervan voor aanvang van het weekend in kennis te zijn gesteld.

De 4e Musketier kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit een weekend te halen indien deze limieten niet gehaald worden.

Deelnemers dienen een door de projectleider aangewezen persoon te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald.

Deelnemers kunnen de 4e Musketier niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.

De 4e Musketier kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of een weekend geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de 4e Musketier, noodzakelijk maakt.

De 4e Musketier behoudt zich tevens het recht voor om start­ en/of eindtijden te veranderen.

Deelnemers kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het inschrijfgeld.
De deelnemer dient zichzelf vooraf goed te informeren ten aanzien van de activiteiten, gevaar en risico’s.

5. Klachten
De 4e Musketier is er van overtuigd, dat de aangeboden weekend in de juiste verhouding staat tot het inschrijfgeld. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer ter een begeleidend schrijven binnen één maand na terugkeer schriftelijk in te dienen bij de 4e Musketier.

6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een weekend is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

De 4e Musketier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een weekend. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van een weekend, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

Word lid van 4M LIFE

Word nu lid

een krachtig netwerk
vol inspiratie

Aanmelden

Life partner netwerk

Het LIFE Partnernetwerk bestaat in Nederland uit ruim 250 ondernemers en high professionals die geloven in de missie van De 4e Musketier. LIFE is een krachtig netwerk vol inspiratie, waarin de ontwikkeling van je onderneming en van je professionele en persoonlijke leven centraal staat. Ook in andere 4M-landen wordt het LIFE Partnernetwerk opgestart. In de toekomst zal er tussen de verschillende landen uitwisseling plaatsvinden.

LIFE staat voor het gezamenlijk inzetten van Labour, Influence, Finances en Expertise. LIFE Partners werken mee aan de missie van 4M door een deel van hun tijd, hun invloed, hun financien en hun expertise in te zetten voor de beweging. 

Waarom LIFE partner

 • Netwerk

  Netwerk van gelijkgestemde ondernemers

 • Missie

  Meebouwen aan een prachtige missie.

 • Meer

  Meer dan uitsluitend zakelijke connecties

 • Verhalen

  Eerlijke verhalen waardoor je elkaar écht leert kennen

 • Waardevol

  Je steekt er altijd iets van op

 • Evenementen

  Aantrekkelijke evenementen

"Als je allemaal onderdeel bent van het netwerk van Hem, dan krijgt netwerken toch een andere dimensie. Het zijn altijd waardevolle ontmoetingen, in meerdere opzichten.”

Jan Waardenburg

Create
Unforget­table Moments

“Het vader-dochter weekend 2016 heeft mijn leven compleet veranderd! De kleur rood van 4M heeft mijn hart veroverd en het LIFE partnerschap is daar een mooi gevolg van om via dit netwerk te mogen bijdragen in de bestrijding van ongerechtigheid.

Jacob Klok

meld je nu aan!

4life partner

LIFE is een krachtig netwerk vol inspiratie, waarin de ontwikkeling van je onderneming en van je professionele en persoonlijke leven centraal staat.

Aanmelden

"Life partner worden van 4M, één van de beste keuzes ooit door mij gemaakt"

Kasper Stroobosscher

Aanmelding 4LIFE partner

Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als L.I.F.E. partner van de 4e Musketier. Deelname kost 1.000 Euro per jaar. Vragen? Bel Johannes Westerink (06-53210643) of stuur een bericht.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
/ / Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
U mag hier alleen cijfers invoeren
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Interesse in een netwerk voor vrouwen?

Lees meer: Word lid van 4M LIFE

Contact 4M LIFE

4M LIFE

Kantoor

Johannes Westerink

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 - 532 10 643 

Gideon in 't Veld

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 - 553 88 277

4M LIFE

Kernteam

Jan van Goch

Peter Vedder

Alexander Visser

Guido van den Bos

Jan-Paul van den Berg

Willem Rietberg

Lees meer: Contact 4M LIFE

ONTMOETEN INSPIREREN VERDIEPEN

Join the 4LIFE network
 

4M Kantoor Enschede


Capitool 42
Enschede

4M Kantoor Zwolle


Punterweg 20
Zwolle