FacebookTwitter
Mijn 4M menu

Log in

Privacy statement - Laatste update: mei 2018

De 4e Musketier, waaronder Arise en Stichting Vrienden van Gerechtigheid (ANBI), respecteert je online privacy en veiligheid. We houden ons aan de privacyregels vastgelegd in de AVG (GDPR). Onze websites maken gebruik van een beveiligde verbinding. Ze zijn zo ingericht dat je ons online kunt bezoeken, zonder dat je jezelf bekend maakt of persoonlijke informatie openbaar hoeft te maken. Wanneer je zelf besluit ons wel persoonlijke informatie te geven (informatie waardoor je te identificeren bent), bijvoorbeeld via formulieren, - weet dan dat we die gegevens gebruiken voor de relatie tussen De 4e Musketier en jou. En wanneer het voor het leveren van onze dienst noodzakelijk is delen we NAW en contactgegevens met bijvoorbeeld onze Proudpartners (Compassion en Open Doors), vliegtuigmaatschappijen, hotels e.d.. We verstrekken alleen die informatie die strikt noodzakelijk is en vragen deze organisaties aan dezelfde privacyregels te voldoen.

Wat we verzamelen om je onze diensten te kunnen leveren
Je kunt via de websites van De 4e Musketier een vraag stellen, je als deelnemer voor 1 van onze activiteiten of nieuwsbrief registreren of donateur worden. Vanaf die pagina's bewaren we je NAW-gegevens, contactinformatie en bankgegevens (alleen als je die zelf invult en aan ons wilt sturen).

Voor zowel deelname aan de Muskathlon als aan een karakterweekend vragen we (beperkte) medische bijzonderheden op om, ondanks dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid, ook vanuit de 4e Musketier een inschatting te kunnen maken of deelname verantwoord is en om de medische begeleider zo goed mogelijk voorbereid te laten zijn mocht er toch een gezondheidsprobleem optreden. Je medische bijzonderheden worden apart van je andere persoonsgegevens verwerkt, alleen actief bekeken door de medisch verantwoordelijke en na deelname vernietigd.

Hoe we je gegevens gebruiken en hoe je die kunt wijzigen
De 4e Musketier legt je gegevens vast voor de uitvoering van je aanvraag. Je gegevens worden vervolgens door De 4e Musketier gebruikt om je periodiek op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten. Als je deelnemer aan 1 van onze activiteiten wordt, melden we je naast de nieuwsbrief van die activiteit aan voor onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven die we versturen bevatten een afmeldlink, zodat je eenvoudig kunt aangeven dat je deze niet meer wilt ontvangen. Realiseer je dat wanneer je je afmeld voor een nieuwsbrief gekoppeld aan een specifieke activiteit waarvoor je je hebt aangemeld, je daardoor mogelijk belangrijke informatie mist.

Wil je weten welke gegevens we van je hebben en of die correct zijn? Log dan in op je persoonlijke account op www.de4emusketier.nl, www.arise.nl of www.muskathlon.nl. Wanneer je de Musk4 ontvangt en/of een financiële relatie met ons hebt, zijn je gegevens ook opgeslagen in ons boekhoudsysteem. Wil je daarvoor een wijziging doorgeven of je gegevens volledig laten verwijderen, doe dat dan via de contactpagina van de genoemde websites (via mail, telefoonnummer of formulier). NB: wanneer je in onze financiële administratie voorkomt, wanneer er een betaling tussen jou en de 4e Musketier is geweest, zijn we wettelijk verplicht die gegevens 7 jaar te bewaren.

Met wie we je gegevens delen
De 4e Musketier zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan andere(n). We zullen je gegevens alleen aan anderen doorgeven als je daar toestemming voor geeft, wanneer het noodzakelijk is om de door jou gewenste activiteit te realiseren of wanneer de wet ons daartoe dwingt. In die gevallen verzoeken we deze externe organisaties om onze policy in acht te nemen.

Hoe (lang) bewaren we gegevens?
Je gegevens worden soms op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem. Als je wilt, zullen we laten zien wat we over je hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan passen we die op verzoek graag aan..

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet vastgelegd.

Foto’s en video’s
Tijdens activiteiten van de 4e Musketier/Arise zal een fotograaf en soms videograaf als crew mee gaan. Het materiaal van die foto/videograaf zal na visuele check door de 4e Musketier voor 2 doeleinden gebruikt worden:

  • het beeldmateriaal delen met de deelnemers aan de activiteit(en).
  • een selectie van het beeldmateriaal gebruiken voor promotie op website, facebook, folders en dergelijke.

Wanneer je bezwaar hebt tegen publicatie van beeldmateriaal waar je herkenbaar op staat, laat ons dat dan weten. We zullen er dan alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden redelijk is om openbare publicatie van dergelijk beeldmateriaal te voorkomen of ongedaan te maken. We vragen van onze deelnemers dezelfde zorgvuldige omgang met beeldmateriaal waar anderen herkenbaar op staan.

Copyright
Alle content van onze websites vallen onder het copyright van De 4e Musketier Nederland (C-Force). Voel je echter vrij om inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. voorzien van een bronvermelding.

Het logo ‘4’ is een beschermd beeldmerk en mag je niet zonder expliciete toestemming op eigen publicaties overnemen.

Cookies
Op onze websites wordt alleen gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. We verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies zorgen dat de website fijn werkt en je bijvoorbeeld video’s kunt zien die in de website ingebed zijn. Analytische cookies (Google analytics) helpen ons om de website zo goed en relevant mogelijk te maken voor onze bezoekers. Beide types cookies kun je via je browser toch laten blokkeren. We kunnen dan echter niet meer de volledige werking van de website garanderen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden weekend 4e Musketier (pdfAlgemene_voorwaarden_4M.pdf)

Onder weekend wordt verstaan: Karakterweekend Schotland, Karakterweekend Nederland, Karakterweekend Ardennen, Karakterweekend Noorwegen, Karakterweekend IJsland, Vader Zoon weekend, Vader Dochter weekend, Fit to Serve, Bedrijfschallenge en een Leaderchipchallange

Onder De 4e Musketier wordt verstaan: De 4e Musketier en Life

Een weekend wordt georganiseerd door de 4e Musketier. Het weekend zal worden geleid door een projectleider.

Een weekend is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is inspiratie vanuit Gods Woord voor mensen in een avontuurlijke omgeving.

Een weekend kan ook op doordeweekse dagen worden georganiseerd.

1. Inschrijving
Inschrijving als deelnemer vindt plaats na aanmelding via de website www.4m.nl en betaling van het inschrijfgeld.

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

De minimale leeftijd voor deelname aan een weekend is 18 jaar. Bij een Vader Zoon weekend en een Vader Dochter weekend neemt de meerderjarige vader met zijn tienerzoon of dochter (tussen 12 en 18 jaar) deel aan het weekend. De tiener neemt deel onder begeleiding van de eigen (stief/pleeg)vader.

De 4e Musketier heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.

Voor een weekend geldt een minimumaantal deelnemers. De 4e Musketier behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het weekend te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 3 maanden vóór vertrek geïnformeerd. Het betaalde inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een weekend waarbij een vliegticket moet worden geboekt door de deelnemer, dan mag de deelnemer niet eerder een ticket boeken, dan dat de 4e Musketier heeft aangeven of het weekend door zal gaan. Daarbij wordt er uiteraard gestreefd om zo snel mogelijk te melden of het weekend wel of niet door zal gaan. De 4e Musketier kan bij annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een vliegticket wanneer een deelnemer de ticket te vroeg heeft geboekt.

In geval van overmacht heeft de 4e Musketier het recht het weekend te annuleren of voor of tijdens het weekend aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Met allergieën en dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden, na voorafgaande opgave aan de 4e Musketier. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer. Hiervoor zal een aparte factuur worden gestuurd.

Deelname brengt voor de deelnemer aanvullende kosten met zich mee die voor eigen rekening van de deelnemer komen zoals de kosten voor vervoer naar de startlocatie van het weekend, de benodigde uitrusting, een visum en eventueel benodigde inentingen.

Betaling en annulering
Annulering geschiedt via het contactformulier op de website
https://de4emusketier.nl/contact 
• Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten € 75,-.
• Bij annulering binnen twee maanden voor de start van een weekend bedragen de annuleringskosten 100% van het inschrijfgeld.

2. Verzekering
De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt.

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een buitsport activiteit in de categorie avontuurlijk en/of gevaarlijk in het land waar een weekend plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren. Een weekend kan door de verzekeringsmaatschappij worden beoordeeld als avontuurlijk of gevaarlijk. Dit verschilt per verzekering.

3. Media
Tijdens een weekend worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

4. Een weekend
De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de projectleider en de door 4e Musketier ingezette vrijwilligers en medewerkers met betrekking tot veiligheid en instructie op te volgen. De deelnemer verplicht zich voorts tot het zorgvuldig nakomen van regelgeving ten aanzien van normen en waarden met betrekking tot behoud van de natuur en ten aanzien van respect voor de plaatselijke bevolking.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het weekend in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan de deelnemer van (verdere) deelname aan het weekend worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

Het is deelnemers tijdens een weekend niet toegestaan te roken en/of verdovende middelen te gebruiken. Alcoholische dranken zijn slechts toegestaan voor zover die door de 4e Musketier ter beschikking worden gesteld.

Deelnemer zijn verplicht alle middelen en materialen die zijn voorgeschreven in de voor het weekend opgestelde paklijst mee te nemen. Deelnemer draagt zorg voor materiaal van deugdelijke kwaliteit. Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen, anders dan de voorgeschreven hoeveelheid drinkwater.

Het is niet toegestaan een horloge, telefoon, foto- en filmapparatuur mee te nemen en/of te gebruiken, anders dan twee opgeladen telefoons per team welke in een daartoe uitgereikt noodpakket kunnen worden opgeborgen. In geval van nood kan een van deze telefoons worden gebruikt volgens de daartoe verstrekte instructie.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de 4e Musketier. De deelnemer stelt de 4e Musketier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van het weekend, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal uiterlijk aan het einde van het weekend op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de 4e Musketier en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De 4e Musketier is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing en dergelijke aan de deelnemer in rekening te brengen.

De 4e Musketier neemt minimaal één EHBO-er mee tijdens het weekend. Deze EHBO-er is bevoegd om tijdens een weekend het besluit te nemen de deelname van een deelnemer te beëindigen indien voortzetting naar de mening van de EHBO-er niet meer verantwoord is.

Wanneer bij een deelnemer sprake is van een medische indicatie dan dient de 4e Musketier hiervan voor aanvang van het weekend in kennis te zijn gesteld.

De 4e Musketier kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit een weekend te halen indien deze limieten niet gehaald worden.

Deelnemers dienen een door de projectleider aangewezen persoon te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald.

Deelnemers kunnen de 4e Musketier niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.

De 4e Musketier kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of een weekend geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de 4e Musketier, noodzakelijk maakt.

De 4e Musketier behoudt zich tevens het recht voor om start­ en/of eindtijden te veranderen.

Deelnemers kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het inschrijfgeld.
De deelnemer dient zichzelf vooraf goed te informeren ten aanzien van de activiteiten, gevaar en risico’s.

5. Klachten
De 4e Musketier is er van overtuigd, dat de aangeboden weekend in de juiste verhouding staat tot het inschrijfgeld. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer ter een begeleidend schrijven binnen één maand na terugkeer schriftelijk in te dienen bij de 4e Musketier.

6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een weekend is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

De 4e Musketier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een weekend. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van een weekend, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

Privacy

Privacy statement

Doelstelling
Als beweging biedt de 4e Musketier (4M) inspiratie voor alle mannen in Nederland. 4M inspireert het hart van mannen waardoor ze gaan bijdragen aan een wereldwijde golf van gerechtigheid. 4M streeft er naar om mensen te bevrijden uit extreme armoede, mensen uit de greep van de seksslavernij te halen en vervolgde mensen te ondersteunen. Ook in de westerse wereld ervaren veel mensen eenzaamheid en problemen bij het onderhouden van relaties. 4M inspireert mensen om recht te doen, integer en loyaal te zijn en zo een positieve impact te hebben op hun omgeving.

Algemeen
Deze website maakt deel uit van de activiteiten die een bijdrage levert aan bovengenoemde doelstelling. Wij zijn ons er van bewust dat u uw vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 4M. U dient zich ervan bewust te zijn dat 4M niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 4M respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je uw computer verbinding maakt met de websites van 4M en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op de websites van 4M te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de door ons gebruikte servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Om uw inschrijfformulieren te kunnen invullen is het noodzakelijk dat u de zogenaamde essentiële cookies toestaat.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De websites van 4M bevatten links waarmee u de betreffende website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. 4M heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de websites van De 4e Musketier Nederland. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Informatie op de website
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met ons. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Controleer jezelf op teken

De meeste weekenden vinden plaats in een gebied met veel teken. Heb je er eentje ontdekt (met name op warme en vochtige plekken op je lichaam: dan geldt het volgende:

  • Hoe langer de teek in je huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
  • Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen voordat je de teek verwijdert.
  • Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en trek hem er langzaam uit. Als er een stukje van de kop in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Gebruik je een andere tekenverwijderaar? Volg de gebruiksaanwijzing. Ontsmet hierna het beetwondje. Schrijf op wanneer en waar op het lichaam je gebeten bent.
  • Zit de teek al langer dan 24 uur op je huid? Overleg met de huisarts of behandeling gewenst is.
  • Heb je de teek binnen 24 uur weggehaald? Houdt tot drie maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. De rode ringvormige uitslag is niet altijd duidelijk te zien.
  • Krijg je klachten? Ga naar de huisarts en meld dat je door een teek gebeten bent. Ontstaat er een klein, rood plekje op de plek van de beet, dan hoef je je geen zorgen te maken. Dat is een reactie van de huid op de beet zelf.

Lees ook wat de RIVM erover zegt.

website

KARAKTER CHALLENGE ONLINE

link

4M ACADEMY

Man zijn heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen. 

Lees verder

Karakterweekend

blok karakterweekend2

Een reis van 72 uur waarbij 30 cm misschien wel de langste afstand is...

link

AFTERMOVIE 4M EVENT '20

Kijk samen met ons terug op een schitterende dag vol fantastische ervaringen en krachtige keuzes!

link

Doe een vader-tiener weekend!

VT

Een bijzonder opbouwende ervaring tussen vader en kind.

Karakter weekenden

Bekijk welke weekenden er voor dit jaar gepland zijn!

link

Log in

Onze wijzigingen rondom Corona

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus heeft 4M Nederland en de bijbehorende labels de 4e Musketier, Arise, 4Life en Muskathlon, kunnen geplande activiteiten niet doorgaan. Dit betreft ook alle geboekte Arise- en karakter-weekenden, Leadership Challenges en Muskathlons t/m 31 mei. De deelnemers zijn (of zullen) hierover per email op de hoogte worden gesteld.

Lees alle wijzigingen per activiteit op onze speciala pagina: 
4M infopagina over Corona

Stichting de 4e Musketier

Postbus 40062
7504 RB ENSCHEDE

CONTACT

KVK: 08177329
BTW: NL819575136B01